۶۰%

به صورتم آب بزن شاید که خوابم / دنیای من شَص درصده، خیلی خرابم!

این مزّه‌های تلخ رُ با من بمون و / از این حوالی هم نفس‌کش‌ها رُ جم کن

سانتی‌گرادِ بدنم هی بالا می‌ره / قطب جنوبُ روم بکش! آتیشُ کم کن

از جاذبه حرفی نزن که توو هواتم / هر لحظه‌مُ یک در میون رعشه می‌گیرم

منگی نمی‌ذاره نمی‌تونم نمی‌شه / نبضت توو دستامه ولی باز گیج می‌رم

به صورتم آب بزن شاید که خوابم / دنیای من شَص درصده، خیلی خرابم!

باز پِیکْ پِیکِ معده پُر شد از بُزاقم/ از این گوارشهای ناجورِ همیشَه‌م

انگُش به حلقم می‌برم،هی بالا می‌دم / خالی ازون عشقی که ازتو مونده میشم

من توو لباسای تو هم پاتیل می‌رم / سرگیجه‌هامُ توی جیبِت جا می‌ذارم

آلزایمرِ قرصامُ جدّی‌تر بگیر که / توو سرزمینت حسِّ استعمار دارم

به صورتم آب بزن شاید که خوابم / دنیای من شَص درصده، خیلی خرابم!

https://www.academytaraneh.com/22850کپی شد!
1150
۵۰