"رفیق مقتدر"

۱۴۷۶۷۴۳۰۱۳۶۲۴

چی بهتر از پرواز روحه تو هوا و
تو آسمونی که حواسش به زمینه؟
من از خدامه که ته این قصه یک روز
چشمم بهشتی رو که می گفتن ببینه

من از خدامه که خدایی خوب باشه
که پوچیو از خلقت  آدم بگیره
پروردگاری واقعی که آخر کار
ظلم و دروغو از همه عالم بگیره

من آرزو دارم که با اون روبرو شم
فردایی باشه پشت این روزای تاریک
آینده مون یه مقصد نورانی باشه
بعد از تمام جاده های تنگ و باریک

کاش اینهمه افسانه گرد اون نبودو
میشد اونو بی واسطه شفاف تر دید
 نورشو یک لحظه به سمت ما می تابید
راه نجات ما می شد از چاه تردید

چی بهتر از یه خالق پر رمز و رازه؟
که با وجودش خوب و بد معنا بگیره
من یه رفیق مقتدر میخوام که بی جنگ
قدرت رو از تو چنگ ابلیسا بگیره

انقدر سجده می کنم رو به خیالش
که عطر اونو بشنوم تو جا نمازم
حتا اگه تو واقعیت هم نباشه
با ذهن خلاق خودم اونو می سازم

https://www.academytaraneh.com/105322کپی شد!
345