قانون باروون

هنوزم میشه با قانونِ باروون
کویرو عاشقِ یاس و غزل کرد
هنوز میشه با آغوشِ ترانه
شبای بی کسی ماه و بغل کرد
میشه تو فصل پرواز درختا
همیشه شاهدِ مرگِ تبر بود
میشه پشت حضور سرد دیوار
از آواز سپیده با خبر بود
جهان آبستن کابوس و ترسه
نباید زائر این خونه باشیم
ته این جاده می ره رو به خورشید
اگه تاریکی رو از هم بپاشیم
خدا همراهِ کوچِ غصه هاته
تا وقتی بوسه و لبخند و داری
بیا باور کنیم مرگ ِخزون و
تو فصل سبز شبهای بهاری

https://www.academytaraneh.com/86893کپی شد!
1325
۷۴