به همین سادگی رفت

لعنت به من چه ساده عاشقش شدم
نفرین به عشق ٰچه ساده مات اون نگاش شدم

چه ساده ٰصمیمی ٰگفت که دوسم داره
واسه اثبات عشق ،قلبشو پیشم میزاره

ستاره مو تو آسمون نشونم داد ….ووووو
حتی با چشمک ستاره ٰ چشاشو نشونم داد

گفت میمونه با من تا آخر دنیا
دل و سپردم بهش ، شدم محو این رویا

طفلکی دل بی کسم ، شد اسیر یه گرداب
یه لحظه چش وا کرد ،و دید گیره توی یه مرداب

هر چی دست و پا میزدم فرو میرفتم
دستمو پس میزد ،باز از رو نمیرفتم

هر چی میگفتم عشقم با من باش
تو غم و شادی تو هم پای من باش

خاطراته خوبمونو براش میگفتم
تا جرقه ای قلبشو کمی آروم کنه

دستمو بگیره تو این … مرداب
کینه هاشو از دلش ،شاید بیرون کنه

هر چی کوبیدم به در بسته خورد
بعد نه سال و اندی رفت ….و
قلب من با کوله باری از غم یکه خورد .

https://www.academytaraneh.com/83949کپی شد!
1409
۴۱