چــــند سال از من…

بسم ال..

چن ساله هر شب،با خیـالت،صُبح میشه/رنگِ منو،عکسـایِ تو،آلبوم پریده
نهالی کـه،با هم توباغچه،کاشته بودیم/اندازه یِ دردی که دارم،قد کشـیده
آیینــه یِ،شکسته رو،دیـوار میگه/این ماه با ماهایِ پیشم فـــــــــرق کــردم
یه چینِ تــــــــــازه رویِ پیشونیم نشسته/از شدّتِ گـــریه دُچارِ چِشم دردم
چن ساله هرروزِش برام چن قـرن بوده/چن قرنِ نوری دوری ازتو،راه کم نیست
چند قرن و سال و ماه،نه،ندیــدنِ تو/حتّی واسه یه لحظه یِ کوتاه ،کم نیست…
"مثلِ یه دیوار،،که فقط،،بایه اشاره،،،تا آجُرایِ آخرش آوار میشــــــه"
"پایِ خودم موندم ببینم آخـرِش کِی،،تنم اسیـرِ ریزشِ دیوار میشــه"
چن ساله خوابِ راحتـــم،کابـــوس بوده/خیال نکن این جمله رو اغــــراق کردم
چن ساله دارم گـُرمیگیرم،ذوب میشم/چن ساله پُشتِ دستِ عشـقوداغ کردم
یه پیره مرده خسته رفتــــه تـــویِ جلدم/واسه مـــــرورِ خاطِراتِ خـــاک خورده
یه دفترِ کُهنه یِ شعــــرم،که بادستــات/هرجاش که اسمِ عشق بــوده،لاک خورده….
"مثلِ یه دیوار،،که فقط،،بایه اشاره،،،تا آجُرایِ آخرش آوار میشــــــه"
"پایِ خودم موندم ببینم آخـرِش کِی،،تنم اسیـرِ ریزشِ دیوار میشــه"

https://www.academytaraneh.com/82413کپی شد!
1179
۴۸