اعتراض

به مهربونی دلت
من اعتراض میکنم
میخوای باشی مال همه
میخوام باشی مال خودم
هرچه تلاش میکنم
که بی تفاوت ردبشم
رو بعضی از کارای تو
بسته بشه گاهی چشم
سرم به سنگ میخوره
چرا بازم نمیدونم
نمیشه ساده بگذرم
نه بخدا نمیتونم
بیراه میریو میگی
عیبی نداره خیلی
میگی واسه یه لحظه س
واسه ت نمیشن لیلی
هرجا بری مجازی
چون از تبار مردی
میگی با هرکی باشی
دوباره برمیگردی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5131کپی شد!
946
۱۵