فریب

زیر شلاقِ زمانه

دل سپردن به ترانه

به دل و دلبر افسون

به نوای منِ مجنون

یه فریبه ، ساده و سخت

یه مصیبت ، شدی بدبخت

توی اون خیالِ پاکت

فدای صدایِ ساکت

فکر اون پرنده یِ دل

تشنه ی نوایی از کِل

یه فریبه ، ساده و سخت

یه مصیبت ، شدی بدبخت

صدای سازِ شکسته

توو گوش بادایِ خسته

رقصِ پروانه یِ آبی

گریه یِ ابر بهاری

یه فریبه ، ساده و سخت

یه مصیبت ، شدی بدبخت

تیک تیکِ ساعت دیوار

غرشِ تیر کمان دار

مرگ رازقی توو بارون

شبایِ درد و دلامون

یه فریبه ، ساده و سخت

یه مصیبت ، شدی بدبخت

گلای خشکِ توو باغچه

خا کِ قرآنِ رو تاقچه

عزایِ ماه و ستاره

عاشقی اسبی سواره

یه فریبه ، ساده و سخت

یه مصیبت ، شدی بدبخت

قصه یِ فرهاد و شیرین

سجده یِ مردایِ بی دین

نُت های آخرِ آهنگ

شیشه یِ شکسته با سنگ

یه فریبه ، ساده و سخت

یه مصیبت ، شدی بدبخت

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/36435کپی شد!
848
۱۱