از دلتنگی به آرزو ۱

شرعی ترین تجاوزی
به بغضِ خیسِ شبِ من
هجوم تو به لحظه هام
مثِ یه جنگِ تن به تن
قد می کشن دلتنگی یام
تو دستایِ سبزِ قلم
پا می گیرن بهونه هام
سایه به سایه ی دلم
تموم ِ عاشقانه هات
هی تو سرم داد می زنن
سکوتِ سردِ دلمُ
به خاطر تو می شکنن
حریص واژه ها می شم
واسه نوشتن از نگات
صد تا ترانه و غزل
جوونه می زنن برات
می شکنه اعتصابِ شب
به حرمتِ حضورِ تو
دستِ خیالمُ بگیر
تا ته این قصه برو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2039کپی شد!
1416
۶۳