برگرد

بااینکه عاشقم هستی

داری ازدست من میری

کی دستاشوبه توداده

که دستامونمی گیری

چقددوری ازاون روزا

که ساده دل به من دادی

بیابرگردبه اون روزا

شایدیادمن افتادی

شایدیه گوشه ی قلبت

هنوزجایی برام باشه

هنوزشایدکمی ازمن

توی قلب توپیداشه

بیابرگردوثابت کن

هنوزم عاشقم هستی

هنوزم توهمونی که

یه روزی دل

به من بستی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: