میخوام نگاه خستمو بپاشم

میخوام نگاه خستمو بپاشم

میخوام نگاه خستمو بپاشم رو شیشه هایی که پر از غباره

میخوام نگاه خستموبپاشم
روشیشه هایی که پرازغباره
یکی بیادخستگیموبدزده
یکی بیاددست رودلم بذاره
یکی بیادمنوبگیره ازمن
منوازاین دوباره ها بگیره
یکی بیادبرای خواب شبهام
شعرموازستاره ها بگیره
دستی که خنده های مارودزدید
ماروبه فصل گریه مبتلا کرد
تمام عاشقانه هاموخط زد
صدای خوندنم روبی صداکرد
نفس نفس
دیگه نفس ندارم
که شعرتازه ای برات بیارم
ابری توی چشمای من نمونده
به اعتمادشونه هات ببارم
صداصدا
دیگه صدانمونده
کهنه سکوتی خونه روپوشونده
دست یکی چشمای ماروبسته
دستی که خورشیدمنوسوزونده
نگاه چکه چکه پشت شیشه
می چکه چکه چکه تاهمیشه
این یادگارضربه ی تبربود
نشسته روتن غریب ریشه
می خوام نگاه خستموبپاشم
روشیشه هایی که پراازغباره
یکی بیادخستگیموبدزده
یکی بیاددست رودلم بذاره.
امیدپردلی

180