«النصره و داعش»

ایکاش هر کس حال دنیا رو گرفته

زیر همین آتیش، بنیادش بسوزه

هر کس که کارش ظلم بر اهل زمینه

تو شعله های گور اجدادش بسوزه…

ایکاش چشمامونو میبستیم و فرداش

دنیای ما حال وهوای تازه ای داشت

تا کی فقط جنگ و فقط جنگ و فقط جنگ

ایکاش که صبر خدا اندازه ای داشت…

کفتار سیرت ها که دنیا رو گرفتن

رو سهمشون از خون با هم درگیر میشن

حتی مرام شیر وحشی رو ندارن

با کشتن یه بچه آهوسیر میشن…

مزدورها آدم کشا همنوع خوارا

بوی تعفن از شما هرجا بلنده

آدم مگه میتونه اینقد سنگ باشه

بالا سر جنازه ی بی سر بخنده؟؟!!

 

ای ادعا دارای حق آدمیزاد

تو بازی خود ساخته،باید ببازید

گفتید چاقو کاری با دستش نداره

بازم برید النصره و داعش بسازید…

هرکس که همدست شما شد چوب خورده

آدم نما ،روباه خو ،غارت مدارید

از دست دادن با شما خیری ندیدیم

تو آستین افعی و عقرب خواب دارید…

هر کس که با خفاش ها همخواب باشه

تو بند تاریکیه دیوارای غاره

این سقف و باید زیر و رو کرد و رها شد

واقعیت و وارونه دیدن شرم داره…

 

https://www.academytaraneh.com/103922کپی شد!
760
۱۴
۵