رنگ شب

شب زیبای وصال

که شبی پر رنگ است

من تو را بوسه دهم

بوسه ای از لب شیرین 

که تو شیرینی ان را کم وبیش می دانی

این فرآیند که از بوسه ی ما می روید

داستان ها دارد

داستانی دیرین

روز  پر حادثه ی دیدن تو

چشمکی با مژه هایی زیبا

سوی قلبی غمگین

و دلی ساده و سرد 

که فقط چشمک  تو شرط این حادثه شد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: