زیبا رخ

عشوه می آوری و دل می بری
سیرت و صورت تبادل می کنی؟!
تاب گیسویت به سان موج دریاییست در چشمان من
و دلم می لرزد
می درخشی مثل ماه! نورانی
وچه خوش رنگ و لعاب
چه مزین
بسته ای بر گردنت فیروزه ای
تو چه بی همتایی!
رز سرخی بر لبانت
من که هیچ، دنیا به صورت می زند
این چه خوابیست که من بیدارم؟!
تو غریبی و قریب
فاصله ات کم می شود
و کم تر
حال نزدیک منی
متعفن!
از دور چه زیبایی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: