ماه نقره ای …

توی آغوش من امشب یه ماه نقره ای خوابه
چه معصومانه خوابیده چه بی تردید می تابه
مث شب های بارونی تنش بوی هوس میده
تنفس های جون دارش به جون من نفس میده

——————————————
کل کار ۷ بیت

از این نویسنده بیشتر بخوانید: