بهش بگو

ای قاصدک ای نامه بر
/اگه داری میری سفر
/با دستای خالی نرو
/پیغام یارمو ببر
از قول من بهش بگو
خیلی دوسِت دارم هنوز
اما حروم من نشو
اما به پای من نسوز
رفتن اگه دست تو بود
برگشتنت دست تو نیست
فاصلمون کم نمیشه
حتی با این چشمای خیس
فک نمیکردم اینقده
جداییت آزارم بده
کار تو بود یا روزگار
ولی یه کاری که شده
گفتم اگه اوضاع تو
طوفانیه, گذریه
فک نمیکردم این دفه
دق دل آخریه
***********
بهش بگوجداییمون
برای هردو بهتره
صورت ماهشو ببوس
بگو منو یادش نره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: