انتظار

میدونم که تموم راه ها رو
برای ظهورت ساده بستم
با اینکه من گنهکارم ولی باز
تو راه انتظار تو هنشستم
درسته راه اشتباهی رفتم
درسته که گناه من زیاده
ولی با اینهمه هرجمعه این دل
به امید ظهورت خیلی شاده
.
.
.

این شعر ادامه داره

https://www.academytaraneh.com/9202کپی شد!
525
۴