ترانه ایمان به خدا

این همه رفتیم آدما ، رو شونه های هم بالا
هیشکی نگفت که آخرش ، این زندگیه سهم ما؟!

این همه گفتم هیچکسی ،گوشاش بدهکار ما نیس
توشه ی راهه آخرت ،حتی،واسه واژه جا نیس

اصل مهم تو زندگی داشتنه ایمان به خداس
حرص و طمع واسه ی پول ، یه راهه خیلی اشتباس

پول و تموم ثروتا ، تو روزگار ، فانیه،بس!
هر جا بری! باشی بدون ! یه آخر و رفتنی هس

751
۱۲
۱