فرق ما (!!)

یه وقتایی خوشی جُرمه ، به حکمِ اینکه بی پولی ، تو این دنیای ماشینی

یه جایی کاره ای میشی ، گذشته ت میره از یادت ، زیر پاتم نمی بینی!

 

چشات از پول سر میره، واسه نونِ شبم هر-روز- باید سر خم کنم پیشت!

تو داری قصر میسازی، ولی رو شونه های من.. رو زانوهای هم کیشت

 ******

به چیزی داری مینازی، که محکومی به پس دادن

مـسـیـر آخرِت میشه ، هـمـیـن تـن به قـفـس دادن

با حـسـّی خوب مـیمـیـرم ، بـدون پول و گنجینه!

تو هم میمیری اما سخت ، من و تو فرق مون اینه

 ******

تموم دغدغه ت اینه ، که دنیات روی مُد باشه ، مثه جنسای تزئینی ت

تموم دغدغه م اینه ، نشم اخراج تا هر روز ، بذارم چایی تو سینی ت!

 

باید طی کنم این راهو ، که ناچارم به این بودن ، نه اینکه نوکرت باشم!

نمیشـی قهـرمان حـتّـی ، اگه با جبرِ ایـن بازی ، سیاهی لشکرت باشم

 ******

به چیزی داری مینازی، که محکومی به پس دادن

مـسـیـر آخـرِت میشه ، هـمـیـن تـن به قـفـس دادن

با حـسـّی خوب مـیمـیـرم ، بـدون پول و گنجینه!

تو هم میمیری اما سخت ، من و تو فرق مون اینه

 ****** 

جهنم درّه ای که من ، روش اسم خـونه میذارم ، واسه تو عین سـلولـه

هنوزم تن دیواراش ، با نبض زندگی قهره ، تو خاکش درد می لوله!

 

و سقفی که زمستونا، تو این -خونه- دلش -خونه- ، به حالم اشک میریزه

بگو دنیای ما دو تا ، واسه کی خوب تر بوده ، واسه کی رِقـت انگیزه؟!

******

به چیزی داری مینازی، که محکومی به پس دادن

مـسـیـر آخـرِت میشه ، هـمـیـن تـن به قـفـس دادن

با حـسـّی خوب مـیمـیـرم ، بـدون پول و گنجینه!

تو هم میمیری اما سخت ، من و تو فرق مون اینه

******

https://www.academytaraneh.com/9019کپی شد!
1455
۵۴