دلم

دلم آروم بگیر دنیا همیه
همه می بیننت انگار کورن
داری می سوزی از سردی اینجا
بازم چیزی نمیگن از تو دورن

سرت سرگرم میشه بی اراده
نمی فهمی و از این راه پرتی
نگاهت بسته میشه رو به فردا
چرا دیروز رو امروز رفتی؟!

داره تبعید میشه دل سپردن
به روزایی که تنهایی و درده
داری دق میکنی طاقت نداری
دلم طاقت بیار این کار مرده

نذار تا آدما ساده بگیرن
تموم حس و حال عاشقی تو
رهاشو از خودت محکم بمون ُ
دوباره زندگی کن زندگی رو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: