قدم بزن با من

ترانه: قدم بزن با من
۲۵ مهر ۱۳۹۳

قدم بزن با من، توو این شب برفی
بِهم نگوو سخته، نگوو که کم حرفی
نگوو هوا سرده، تَنت که لرزیده
دلم فقط امشب، تو رو پسندیده
بدون که آغوشم، شبیه خورشیده
فقط تو لب تَر کُن، نگفته تابیده

*قدم بزن بامن، قدم بزن با من، قدم بزن با من*

جُدا نَشو از من، نگوو که بیماری
بِهم بگوو امشب، چِقد دوسم داری
چه حال خوبیه، قدم زدن با تو
مسیر رویایی، مسیر من تا تو
تموم رویام بود، که با تو همپاشم
یه قطره بارونم، بزار که دریاشم
هوای تو خوبه، بَرام یه حوّا باش
فقط نه این لحظه، شریک فردا باش
*قدم بزن با من، قدم بزن با من، قدم بزن با من*

https://www.academytaraneh.com/87135کپی شد!
1278
۵۵