رویام

وقتی تو خونه تنهام
لبخندت تموم رویام هست
دل بیچاره ی من
دیونه شد(و) به تو دل بست
دنیام از من دور شده
یه عاشق اینجا تنها شده
دل مجنونم اینجا
به خاطر تو رسوا شده
اینو بدون همیشه
یه نفر تو فکر تو هستش
برای برگشتنت
به سمت آسمونه دستش
وقتی به فکرت هستم
دنیام پر از زیبایی میشه
اگه برگردی پیشم
پر میشه از زیبایی بیشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: