باید باورم شه

باید کم کم این مرگوباور کنم
بایدکم کم این روزها سربشه
یکی مرده که قلبش از آهنه
یکی که کنارم نفس میکشه

یکی که نشسنه کنارم ولی
نمی دونه هر لحظه دلتنگشم
نگام می کنه سرد و بی اشتیاق
منی که به عشقش نفس می کشم

باید باورم شه که مرده ولی
با مردش چرا زندگی می کنم؟
الان سالهاس غرق تنهاییم
چرا اینهمه بردگی می کنم؟

باید مرگ این عشقو باور کنم
باید باورم شه دلش سرد شد
شدم عادت هر شب و روز اون
دلم بود ازین زندگی طرد شد

دارم میشکنم از دل سنگ اون
دارم آب میشم ازین سوز و تب
باید باورم شه که اون جونمو
گرفتش تو دستاش،رسوندش به لب
ترانه سرا:سیماقربانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: