این گوشه از دنیا

این گوشه ازدنیا
خورشید خوابش برد
هرچی درو کردیم
سیل تباهی خورد

این گوشه از دنیا
بودن یه کابوسه
خورشید مات شب
محتاج فانوسه

تصویر پیش رو
بیراهه ای ممتد
راهی به بردن نیست
باما خدا بد کرد

وقت عبور ما
طغیان دریابود
گرچه توو دستامون
اعجازموسی بود

اینجا که ما هستیم
مردن رو تکراره
دست کی میتونه
این حکمو برداره؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83808کپی شد!
1162
۳۳