نفرین …

الهـــــــــــــــــــی لبات نخنده لب به نفرینت گشودم
حالا حســــــــــــم شده نفرت من که عاشق تو بودم
الهی اصـــــــــــــــــن نمیری بشی از زندگی خسته
الهــــــــی روزی هزار بار بگی که ای خدا بسه
الهـــــــــــــی دلت بسوزه جوری که منو سوزوندی
همـــــــــه روزات پرِ حسرت که چرا باهام نموندی
همیشـــــــــــــــــــه آتیش بگیری زندگیت بشه جهنم
بمــــــــونی توو بی کسی هات بپوسی آرومو کم کم ……….

از این نویسنده بیشتر بخوانید: