آغاز

مثه یه دوره گـــــــــــــــرد ِ بی نشونی
دارم هــــــــــــر جایی دنبالت میگردم
کجایی مهدی ِ مــــــــــــــن ای نگارم
که مــــــــن بی تو همیشه غرق ِ دردم

شــــــــــــــــــــبیه کفترای تشنه ی آب
به دســـــــــــــتای توام محتاج ِ محتاج
توو دنیا قحــــــــــــــــطیه ایمانه انگار
منم موندم اســـــــــــــــیر دست تاراج

گلــــــــــــوم میگیره از بغض نبودت
دلــــــــم توو بهت این دوری میپوسه
نمیای و بازم تنهــــــــــــــــــای تنها
دلـــــــــم تووی همه غمهاش میسوزه

کجایی مهدی ِ مـــــــــــــن ای نگارم
بیا پایان خــــــــــــــــــوب ماجرا شو
ته این قصـــــــــــــــــــه نزدیکه بیا و
با یه پایان خــــــــــــوش آغاز ما شو

تمـــــــومش کن تو این خواب مخوفو
بیا تا ما بریم تا مــــــــــــــــرز رویا
بیا دنیای ویــــــــــــــــرونه ی مارو
بکن تو با حضــــــــــورت تازه دنیا

https://www.academytaraneh.com/82045کپی شد!
1130
۳۳