عفریت شب

 

شب بود و تنـــهایی

کابـــوس می بافیــد

در خواب وبیـداری

نادیـــده ها را دیــــد

   

عفریــت شب زایید

پنــهونی از انــسان

مولــــــود مردن را

در بســـــتر شیطان

   

لـیـلـیـّــت از اول

اهل خــیانــت بود

حـــیــثـیــّـت آدم

زیراهـــانـت بود

   

غم بود ورسوایی

حــوا مهیــّا شـد

آدم نــــشــــد آدم

با اینکه رسوا شد

   

تــکثــیر شــد آدم

از یک شکم هابیل

از قسمتــی دیــگر

زاییــده شد قابیـل

   

قابـیل غالـــب شـد

برعشــق با نفرت

شیطان پر از ایمان

آدم پــر از حسرت

   

ترکیــب شد آتـــش

با آب و خاک سرد

تــبدیــل شـد آخــر

آدم بــه کـــوه درد

 

لیلیّت : یا همان عفریت شب به استناد تورات و تلمود فرشته ای که قبل از حوّا به عقد آدم در آمد اما به آدم پشت نمود و بر نگشت و به عقد شیطان در آمد در آئین اسرائیل اعتقاد دارند که عفریت شب قسم خورده تا تمام فرزندان آدم را از بین ببرد و در ایران باستان از آن به نام آل یا بختک که یک جن مونث است یاد می کنند.


https://www.academytaraneh.com/8113کپی شد!
959
۸