این خونه در داره هنوز

انگار همین دیروز بود گفتی که ما مال همیم
گفتی که از رفتن نگو که ما پرو بال همیم
انگار همین دیروز بود گفتی دوسِت دارم تورو
چی شد بریدی بی دریغ گفتی که از پیشم برو
یادته میگفتم بهت چی شده بد تا میکنی
چرا بساط گریمو هر لحظه بر پا میکنی
نذار تو غصه گم بشم این قصه سر داره هنوز
خونه رو ویرونه نکن این خونه در داره هنوز
چقد بهت گفتم نرو ، یادته افتادم به پات
عمریه رفتی وهنوز هیچکی نیومده به جات
من مات ومبهوتم هنوز سواله رفتنت برام
توفکر و ذکرمی هنوز چجوری از فکرت درآم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: