کوتاه ترین ترانه، تقدیم به جای خالی تو

مـنـو سیـگـارو تـنـهـایــی

دو پ*ی*ک هستو یکیش خالی

دوباره مسـتــمـو خســتـم

از ایـن دنیـای پوشــالـی

چه خوشحالم که خوشحالی

که تقدیر تو خوشحالیست

ولـی آنـســوی میــز مـن

عزیزم… جای تو خالیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: