کوتاه ترین ترانه، تقدیم به جای خالی تو

مـنـو سیـگـارو تـنـهـایــی

دو پ*ی*ک هستو یکیش خالی

دوباره مسـتــمـو خســتـم

از ایـن دنیـای پوشــالـی

چه خوشحالم که خوشحالی

که تقدیر تو خوشحالیست

ولـی آنـســوی میــز مـن

عزیزم… جای تو خالیست

https://www.academytaraneh.com/80284کپی شد!
1270
۱۵
۱