عصر تردید

قلم های شکسته، پیوندهای گسسته
عصر تردید و حرف های بی تاثیر
استعاره های شهرت و مغزهای فقیر
شعر و دود، حس های درهم رفته
تفاوتی نکرده فقط حساش فرق کرده
از سر بیکاری یکم حوصلش سر رفته
مست کرده، از روی هوا کره ی ماه رو فتح کرده!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: