شاید من همونم

منو با خودت آشنا کن کمی
شاید من همونم که میخواستی
نزار بعد من فکر کنی بی دلیل
که تو بازی زندگی باختی
بزار تا برآورده شه حاجتم
جالا که تورو از خدا خواستم
نباید یه لحظه ازت دور شم
اگه دور باشم تورو باختم
به مهتاب چشمات قسم عاشقم
من و تو یه روزی باید ما بشه
به هرجا بری عشق من با توئه
یه گوشه تو قلبت باید جا بشه
شاید من همونم که بعد نماز
میخواستی که پیدا کنی رو زمین
نمیخوام بگم من همونم ولی
منو با خودت آشنا کن همین%

از این نویسنده بیشتر بخوانید: