تا کجا رفتم

به جست و جوی تو ای عشق تا کجا رفتم
ز قله های مه آلود تا خدا رفتم
بیاد، گمشدی سال های کودکیم
به شهر خاطره ها و گذشته ها رفتم
هنوز قصه ی ما ورد زبان ها بود
زهر کجا که گذشتم، بهر کجا که رفتم
ز جاده های شقایق ز کوچه های گل سرخ
به جستجوی تو ای بوی آشنا رفتم
به شوق دیدن تو ای پرنده ی غمگین
هزار بار من این راه رفته را رفتم
گهی نشان ترا از ستاره پرسیدم
گهی بدان چمن سبز دلگشا رفتم
بیا که بی تو غزل بر لبم نمی جوشد
چو قصه های قدیمی زیادها رفتم

https://www.academytaraneh.com/7723کپی شد!
690
۳