محتاج

قصه هارو بکش از عشق من برو سراسر شکستو دردو غربتم
حرفای تو فایده نداره اخه بعد تو دنیامون به حرف در اوردتم
من فقط محتاج نگاه تو ام دیگه این نگاهو از من حاشا نکن
میخوای بعد تو این دلم خورد شه برو این شکستو تماشا نکن
نمیخوام مرک من ارزوی تو شه پس بیا راهتو بگیرو برو
اگه عمر عشقمون ریشه نداد هنوز بخاطر توعه پاشو برو
نمیذارم بی تو تنهایی شکستم بده نمیذارم بدون تو تنها شم
من و تنهایی سرنوشت منه ولی نمیذارم با تنهایی تنها تر شم
یه جور برو تا همه بگه که این عشق تقدیر ما دوتا نبود
نمیخوام ببینم که دیگه این دنیا دیگه واسه عشق مادوتا نبود

https://www.academytaraneh.com/77009کپی شد!
939
۱۶