دروغ

وقتیکه تو دروغ میگی ، معلومه اضطراب داری
دیگه نمیخوام بشنوم ، تو حقِ انتخاب داری
من مثلِ تو نمیتونم ، اینقدر ساده دروغ بگم
میشه که تنهام بزاری ، آخه نمیخوام گوش بدم
میخوام که از حرفای تو ، سر به بیابون بزنم
از این قفس خسته شدم ، آخه میخوام پر بزنم
وقتیکه تو دروغ میگی ، معلومه اضطراب داری
دیگه نمیخوام بشنوم ، تو حقِ انتخاب داری
از بس که تو قصه میگی ، گوشایِ من سنگین شده
میشه منو رها کنی ، این قلبِ من غمگین شده
بجا گُلات میخوام که ، یه فکرِ بهتر میکنم
آه که نمیزاره دلم ، گلاتُ خنجر بکنم
اون روزا خواهشِ من بود ، این روزا خواهشِ توهه
این روزا بی وفاییه ،قلبِ من از سنگِ کوهه
وقتیکه تو دروغ میگی ، معلومه اضطراب داری
دیگه نمیخوام بشنوم ، تو حقِ انتخاب داری

از این نویسنده بیشتر بخوانید: