مترسک

یکی که بیکس و بیخواب و خسته اس
همیشه ساکت و آروم و تنهاس
یکی نه شاد نه غمگین دنیاش
یکی تنگ دلش یا ایهالناس
.
یکی مث مترسک مات و مبهوت
اسیر و برده و پابندِ خاکِ ه
نه بغض داره نه اشک نه حال گریه
فقط از درد تنهایی هلاکِ ه
.
دچار خاک و بازیچه ء بادِ ه
که عمریه کلاغا بش میخندن
نخندیده یه بار حتی تا امروز
اونی که لب هاش و غمها میبندن
.
یکی که بیکس و بیخواب و خستس
یه عمرِ عاشق و آروم و تنهاس
یکی هیچی نداره غیر این دل
اونم تنگ دلش یا ایهالناس
.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/73366کپی شد!
1109
۳۰