اغنیه اجه العید جمیل او یسوا الونه / عید آمد

اغنیه اجه العید جمیل او یسوا الونه / عید آمد
اجه العید جمیل او یسوه الونه ، اجه العید او فرحی اشلون اوصفنّه
اجه العید او کل ما اشوفه احبّنه ، اجه العید او محزن هلضحک سنه
اجه العید جمیل او یسوا الونه
***
اجه العید اجانی الفرح دگ بابی ، اجه العید نظرنی باجمل اثیابی
اجه العید او بیه اتذکر اصحابی ، اجه العید او بیه تتعاید احبابی
اجه العید جمیل او یسوا الونه
***
اجه العید واطی الشوباش بجفوفی ، اجه العید و احبّن جیّت اضیوفی
اجه العید امبارک یا اهالیتی ، اجه العید او رافع بیدی چفّیتی
اجه العید او ناری حضنت ادلالی ، اجه العید او ظل بلسلف اهلالی
اجه العید جمیل او یسوا الونه
***
اجه العید علیه الزیج اشگّنه ، اجه العید سرّی اویاه ادفنـــنه
اجه العید او گلبی اویاه اسهرنّه ، اجه العید ونینی اویاه اجرّنه
اجه العید جمیل او یسوا الونه
***
اجه العید فرحه و ا بتدیناها ، اجه العید حلوه واشتریناها
اجه العید و الدلّه لزمناها ، اجه العید والفرگه ترکناهــــا
اجه العید جمیل او یسوا الونه
***
اجه العید لابس ثوبه من ساعه ، اجه العید طیب حلوه اطباعه
ااجه العید نازل گلبی طرگاعه ، اجه العید اسمه ابگلبی دلاعه
اجه العید جمیل او یسوا الونه
***
معنی:
تو بهترین روزِدلم عید اومده ، شادم و چطور واست وصفش کنم
بوسه ها بارون زده دلهای پاک ، خاطره مونده نگو حذفش کنـم
***
عید با شادی به کویم سر زده ، به لباسِ نازِ من خیره شده
تو سلامش یاد برده دلبران ، توی آیین دلم سیره شــده
***
هدیه میدم قلبمُ با دستِ باز ، دوست دارد خونه ام مهمان پــــذیر
می پذیرم دعوتِ خویشان و قوم ، دل و جان پهن می کنم فرشِ فقیر
***
روزِ شادی یخه ها محکم ببند ، روزِ شادی درد و قهرت دفن کن
روز عیدِ خندها در دلِ شب ، روزِ عیدت قلبِ پاکت رهن کــن
***
شب عید و نور بازی در فضا ، شب عیدت جور کن صبر و وفا
وقت عید و باز دید آغاز شد ، ترک کن دل مرده ای کرده جدا
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۷/۰۴/۱۳۹۲
متن عربی این ترانه با صدای آقای حکیم سواری
قبل از عید خوانده و توزیع شــــــــــــد.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: