…برو…

از عمق نگاه پر از دلهره ت
می فهمم چقدر تلخ این ماجرا
برو فکر راه فراری نباش
رو به تو بازه بازه همه جاده ها

نگاهت رو از رو نگاهم ندزد
بذار مطمئن شم که عاشق شدی
برو حرف چشمات و تائید کن
برو هی معطل نکن بی خودی

برو فکر این و نکن بعد تو
چطور روزگارم رقم می خوره
برو از خودم از تو از زندگی
دیگه داره حالم بهم می خوره

بذار دق کنم توی تنهاییام
تا بوده همین بوده دنیای من
تو هم رد شو از خاطرات و برو
تو هم از من لعنتی دل بکن

برو شک نکن بعد تو زندگی
برام زشت و تاریک و ننگ اوره
برو سمت بخت سپیدت که این
جدایی من و تا جنون می بره

https://www.academytaraneh.com/71219کپی شد!
1299
۵۱

درباره‌ی مینا کاشانی

یادش بخیر دفتر رنگ آمیزی ام مربع.مثلث.دایره...حاشیه ی اشکال را با احتیاط رنگ می زدم و بعد درونشان را محکم خط خطی می کردم این روز ها به حس ان اشکال نزدیکم از خط بیرون نزدم ولی درونم خط خطیست/مینا کاشانی/