(( خــــــاطــــرات کــــــاغذی…! ))

ساده له میشم توو مشتایِ درشتِ سرنوشت

خاطـــــراتِ کاغــــذی مونو که پاره می کـــنی…

ذره ذره پاکـــیه عشـــقِ من و حـــــس کردی و

آیـــــه آیـــــه موندنت رو استخـــــــاره می کنی!

بآ همه بی دست و پآیی هآش قلبِ عاشقم ،،،

دست و پآ میزد که از دریای غم دورت کنه…

خیره توو عمقِ نگآهت باختم احساسمو…

من خودم باعث شدم چشماااات مغرورت کنه…

کوچــــه ها روو صورتم تــــُف بودن اما یـــک تنه

آرزو هــــای محــــالِ مَردَمو ممکــــن شـــــدم

چشم بسته عاشــقی کردم که از دستت ندم

من به هرچــــی کفره توو دنیای تو مومن شدم!

سردیه حرفـــای مردم حـــک شده روو قلبم و

داغیه حلــــقه ت هنـــــوزم روو تـــنِ انگشتمه

پاکـــــم اما خـــــون بابا رگ هامو پس می زنه

پاکــــــم اما تلخـــیه نفرین مـــــادر پشــــتمــه…

قصرِ تو از عشق من خالی کن و تنها برو…

امپراطورِ یه قلبِ خوش قدم باید بشی…

چشم شورِ مردمِ این شهر ، زخمش کآریه

مردِ من!…یادت نره از زیرِ قرآن رد بشی

می ری و وابسته تر میشم کی گفته بعد از این↓

مُــــــهــــرِ لبهـــای تو روو پیشــونیِ من باطــله؟

روزه ی امســـالتو با شــوق می گیــری ولــی

روزه های همســرت با بغــض خـــوردن باطـــله…

قبل رفتن یک نظر دنیای بی رحمُ ببین

زخممُ بآ تار و پودِ غیرتت محکم ببند…

تو نفس بودی ولی بی هم نفس رآهی شدی

گریه سهمِ چشمِ من ،،،

آقآی اکسیژن بخند !

 

https://www.academytaraneh.com/68859کپی شد!
1742