ناجور میبینی…

تنــــم میلـرزه وقتیکــه/منو ناجـــــور میبیـنی
کسیکــه خاکِ پاهاته/ داری مغـــرور میبینــی؟
تمــــوم آرزوم اینـــه/ که باهام همنفــس باشـی
بهت نــــزدیکم امــا تو/ همیشــــه دور میبیـنی
دلت بازم هوایی شد/چشات با من غریبونــست
سرت بالا نگاهم کن..چرا مجبـــور….میبینی ؟
خیال کردی که گمنامم/یه گوشه گیر،توو این خونم
بدون. بـــا این تـــرانه هام/منو مشهــــورمیبینی
نه احساس عجیبی نیست/نگاهت حسرتم بـاشه
دیگــــه هرگز نمیـخندم/منو رنجــــور میبیــنی
برای آخریــــن بــاره/بهت میــگم که برگـردی
که اینبارم نیای پیشم،،،/منو تووگــور میبینی..

https://www.academytaraneh.com/67438کپی شد!
1176
۲۶