دیگه بوسه قدغن

دیگه بوسه قدغن

نجات کوسه قدغن

طبق قانون بازی با

گربه ملوسه قدغن

دیگه رویا قدغن

شنا تو دریا قدغن

توی عمق فاجعه

رفتن بیجا قدغن

دیگه احساس قدغن

دلی که دریاست قدغن

بورس تحصیلی فکری

که به فرداست قد غن

دیگه اینجا قدغن

رفتن اونجا قدغن

جمع دوتایی ما

باشه به هرجا قدغن

قدغن

آب قدغن

نان قدغن

دین وایمان قدغن

برگرفته از آبی دریا ش.ق

https://www.academytaraneh.com/6699کپی شد!
882
۱۷