تصـــور میکنـــم….!

تصــوّر میکنـــم گـــاهی
دلم محـــو ِ یه رویـــا شه
تظـــاهر میکنــی شاید…
تصــوّر میشـــه بد بـــاشه!

تویـــی که عادتـم دادی
به ایـــن افکــار ِ بیمـــارم
تصــور کردنـش سختـــه
چــه روزای بــدی دارم

یه جــوری رفتــم از یــادت
نتـــونم دیگــه برگـــردم
کجــای راهو کــج رفتـــم؟
کجـــاشو اشتبــاه کـــردم…؟!

شــاید دست ِ تــو درگیــره
به روزایــی که برگــرده
زمونــه آدمــارو هــم
یه جـــورایی عـــوض کــرده

یه جـــایی گم شــدم بــا تو
نفهمیـــدم کجـــا میـــری
تو دنبـــال ِ منـــی یا مــن ؟
چــه بـــازیـــه نفــس گیـــری…….!

https://www.academytaraneh.com/66874کپی شد!
1294
۵۲