اهنگ خواب هوس باصدای مهدی رضایی

التهابی داده این دل تحت تاثیره تو بودم
همه بی مهریاتو عمری تو دلم نشوندم

هرتلاتمی که کوبید منو توساحل نشونده
من واست میموندم اما رمقی واسم نمونده

نه میتونم بگم برگرد نه میتونم بگم ردشو
چقد دلواپست باشم ازین خوابه هوس پاشو

به شونت اعتباری نیست که اشکام مثه بارونه
زدم تیغ وبه این رگها یه زخمی از تو میمونه

توکه از دلم گذشتی خیلی ساده دل وباختم
حالا خاطرت میمونه توی رویایی که ساختم

دیگه شونه های گرمت واسه قلبی که شکسته
مثه یه قفس میمونه برای دل خیلی سخته

https://www.academytaraneh.com/64293کپی شد!
834
۱