کیه اون ؟! . . .

کی اومد توی شبات / که گذشتی از دلم ؟
کی تو رو ازم گرفت / همه ی دقایقم ؟ ! . . .
عطشِ لبای کی / باز روی لبات نشست؟
کی اومد بینِ ماها / اونهمه مِهر و شکست؟
کی تو رو ازم گرفت / کی تو رو بهونه کرد
کی اومد توی دلت؟ / دلتو دیوونه کرد
من می رم از پیشِ تو / دیگه موندن نداره
اینهمه قصه ء تلخ / والا خوندن نداره
دیگه سهمی ندارم / چشاتم مالِ اونه
دیگه ام گل نَفِرِس / دلِ تو مالِ اونه

https://www.academytaraneh.com/6201کپی شد!
1001
۲۷