هنوزم سرددستاتو…

هنوزم سرده دستاتو،دلم باعشق درگیره!
قشنگ لحظه ی بودن،ولی حیف زودمیمیره…
چشام ازاشک لبریزو،دلم ازدردبیماره
ولی بازم یکی میگه،هنوزم عشق ،بیداره
خدایاسخت دلگیره،دلـــم، ازدردتنهایی..
زمینوسفت میبوسم، فقط ،یادم کنی گاهی..
عجب احساس بی عاری،هنوزم عاشق دردم
خدایایاریم کن تا،ازاین احساس برگردم..
تموم هستیموبردی،توگفتی میشی غمخوارم!
ولی ازروی نامردی،میگی بازم بدهکارم
همه احساسمودادم،که احساست بشه یارم..
ولی بازم به من میگی،به احساس توشک دارم…
خدایاسخت دلگیره ،دلـــم،ازدردتنهایی..
زمینوسفت میبوسم،فقط،یادم کنی گاهی…

https://www.academytaraneh.com/61614کپی شد!
1043
۲۴