راه میون بر

برگای دفترم ازاسم توپره
بایاد توقلم هی بوسه میخوره
هی مینویسم وهی پاک میکنم
اسمت برام شده همرنگ دلهره
اشک چشای من بازنامه هاتو شست
چشمام بدون توبا گریه دم خوره
فکروخیال تو با دل چه میکنه
باز کم آورده ودل داره میبره
توی ترانه هام یه جاده میکشم
راهی به سمت تو،راه میون بره
هرکار میکنم بازم نمیرسم
عشق تواین روزا رنگ تنفره

https://www.academytaraneh.com/60024کپی شد!
915
۲۸