چرا چند روزه دلگیری……..

چرا چند روزه دلگیری…….. .مدام بهونه میگیری
مگه چیزی بهت گفتم ..که اینجوری داری میری
چرا چشمات پریشونه …….دلت از زندگی خونه
همش دنبال اینی که….. نباشی توی این خونه

(ببخشید اگه کوتاه بود )

https://www.academytaraneh.com/5581کپی شد!
1017
۲۳