تا همیشه

گیتارم بیا با من سازی بزن
آهنگام غمگین شدن حرفی بزن
اگه من بی تو باشم ساز میزنم
خودتوبیار بامن سازی بزن
کوهی که مرد دیگه مرداب نمیشه
تا همیشه میخونه مثل شیشه
موزیک
غریبه رفت پیش اون مرد خدا
تاهمیشه باتو باشه آشنا
اگه میشد تو بیای ساز بزنی
ما همه به عشق تو حرف میزنیم
کوهی که مرد…..
گیتار خسته ی من جاده شده
مثل چشمه باهمه ساده شده
حالا مثل چشم من داد میزنم
که همیشه تو باشی مثل تنم
آسمون باهیشکی حرف نمیزنه
تاهیاهو نیاد داد نمیزنه
منوتو حالا که غم نداریم
چراسازم نتشو بدمیزنه
نت من باهمه خستگی هاش
باهمه بد زدنو خستگی هاش
تودنیاهمه بامن حرفی دارن
من رفتم ولی هنوز دعوا دارن
گل من حسش خوبه نمی میره
همه رفتن با یه کینه توسینه
نت خسته گیتارغرق به پول
حرف گرما توی یک کاغذ پول
کوهی که مرد……

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5236کپی شد!
823
۹