برگه های تقویم

رو برگه های تقویم
نشونه ای از تو نیست

نشونه ای که بگه
کی آخره جداییست

نشونه ای از تو نیست
حتی یه خطه کوچیک

چرا عذابم میدی
واسه یه رده ناچیز

همش میخواستی بری
به آرزوت رسیدی

لعنت به خاطرات
به برگه های تقویم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: