بهار و خزون

دختــــــــــــــری مانند ماه

 

کنار پـــــــــــــیری ناتوون

 

زرد وخشـــک به مث پاییز

 

سر به زیـر و دلـــــــگرون

 

سینه تنـــــــگه دل بمـــیره

 

تــوی گلــــــــــدون بی خبر

 

یه گــل خش خـاش و کهنه

 

روز به روز بشــه جـــوون

 

هر پدر چـشم انتـــــــــظاره

 

تا بیاد   یه مـــــــــــشتری

 

شوهری با میـــــــــــل دل

 

هیچ حق نداره دخـــــــتری

 

تو چه قانون وکتـــــــــابی

 

تو چه دوره و زمـــــــــون

 

در کدوم دادگــــــــاه عشقی

 

با کدوم خــــــــــط و نشون

 

هر کسی تو حـــــــــرف حق

 

دادشو می گــــــــــــه با خدا

 

بسوزه دنیـــــــــــا که هرجا

 

اسم پولــــــــــــــه در میون

 

آهوی تازه بلـــــــــــــــــوغ

 

اینو میدونـــــــــــــه به خدا

 

کس نداره رحــــــــم تو دنیا

 

ظلم پیچـــــــــــــیده همه جا

ترانه سرا رشاد عقیلی

http://reshadaghili.blogfa.com

https://www.academytaraneh.com/4797کپی شد!
1349
۳