توکی هستی

توهمونی که توشبهام
تورو ازخدا میخواستم
توهمونی که همیشه
عشق و باتومن میخواستم
توهمون هدیۀ عشقی
که زِ شهر آسمونی
اُومدی وخونه کردی،
توی قلب من نشستی
***
وقتی که عشق تو اُومد
خونه کرد تو سینۀ من
سیاهی هاکه تموم شد
پُرستاره شد شب من
توکه اُومدی شکستی
این همه زنجیروبند رو
توکه اُومدی شکستی
زندگی گُنج قفس رو
***
توکی هستی ، که یه عُمره
اسمتوهمه میدونن
می نویسن ،اُونوهرجا
اِستمو همه میخونن
وقتیکه اسم توباشه
دِلنشین میشن قفسها
وقتیکه اسم توباشه
خوش نسیم میشن نفسها
توکی هستی
توکی هستی

https://www.academytaraneh.com/4756کپی شد!
922
۷