عبور

به نام خدا

شب رفتنت آسمـــــــون ناله کرد

دل عاشقم از تو خون  گریه کرد

سفر کردی و من دوچشمم به راه

به دوری  تو عمـــــر من شد تباه

جهان تاب عشق منو تو نداشت

همه را پی ما دوتا جــــــا گذاشت

 

کجایی تو ای آشنـــــــــای سپید

کجایی تو ای صبح عشق و امید

کجایی تو ای گرمـــــــــی محفلم

کجایی تو ای پادشــــــــــــاه دلم

جهان تاب عشق منو تو نداشت

همه را پی مـــــا دوتا جا گذاشت

شب  دوریـــــــــت شد فنا عمر من

به بیهودگی زیســـت این روح وتن

بشد عمر من در پی تو به بــــــــاد

سفر غصـــه ات را به من هدیه داد

جهان تاب عشق منو تو نداشت

همه را پی ما دوتا جـــــا گذاشت

ترانه سرا رشاد عقیلی

http://reshadaghili.blogfa.com/

https://www.academytaraneh.com/4719کپی شد!
929
۱۱